Z pierwszych kart historii

Przygotowania do budowy osiedla pod roboczą nazwą "Zgierska-Stefana" rozpoczęto w 1970 r. Kiedy wmurowywano kamień węgielny pod pierwszy budynek padła propozycja aby osiedle nazwać imieniem króla Władysława Jagiełły- zbliżała się bowiem 550 rocznica wydarzenia, jakim było nadanie przez króla Władysława Jagiełłę praw miejskich naszemu miastu. Upłynęło jednak kilka lat nim nazwa została oficjalnie przyjęta - 1984 r. Pierwszym budynkiem oddanym do zasiedlenia w dniu 18 stycznia 1973 r. był blok nr 4 przy ul. Kochanowskiego 9. Do 1995 r. osiedle im. Władysława Jagiełły funkcjonowało jako jedno z 9 osiedli należących do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator". W dniu 20 września 1995 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator". Dziewięćdziesięciu Delegatów reprezentujących osiedla będące wówczas w zasobach "Lokatora" podjęło decyzję poprzedzoną referendum, rozpisanym wśród członków Spółdzielni o wydzieleniu się niektórych osiedli, w tym osiedla im. Władysława Jagiełły, w odrębne spółdzielnie. W dniu 30 grudnia 1995 roku na podstawie złożonego wniosku, Spółdzielnia im. Władysława Jagiełły została wpisana do rejestru sądowego i uzyskała osobowość prawną. Celem działałania Spółdzielni niezmiennie od 11 lat jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków i ich rodzin oraz eksploatowanie zasobów.

Przegląd ważniejszych wydarzeń w okresie 15 - lecia Spółdzielni:

30.12.1995 r. - Spółdzielnia została wpisana do rejestru sądowego, uzyskując osobowość prawną,

Grudzień 1996 r. - Sąd przyznaje tytuł prawny do budynku przy ul. Łagiewnickiej 118, w którym do dziś mieści się siedziba Spółdzielni,

Marzec 1997 r. - Spółdzielnia została przyjęta w poczet członków Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,

Sierpień 1997 r. - rozpoczęły prace firmy zajmujące się utrzymaniem czystości na terenie Osiedla,

Wrzesień 1997 r. - oddano do użytku budynek dla Działu Techniczno - Eksploatacyjnego, który powstał na hydroforni,

Kwiecień 1998 r. - Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków zatwierdzono plan kompleksowej termomodernizacji zasobów Spółdzielni,

Lipiec 1999 r. - Spółdzielnia podejmuje działalność społeczno-kulturalną w budynku przy ul. Wspólnej 6,

Lipiec 2002 r. - Spółdzielnia została laureatem konkursu "Bezpieczny obiekt". Wyróżniony został budynek 4d przy ul. Żurawiej 10 za najlepsze w Łodzi zgodne z wymogami zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Październik 2002 r. - ukazał się pierwszy egzemplarz gazety "W Jagielle",

Październik 2002 r. - zakończenie termomodernizacji zasobów, polegającej na ociepleniu ścian i stropów wszystkich budynków oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z węzłami,

Lipiec 2003 r. - Spółdzielnia rozpoczęła kolejną inwestycję polegającą na wymianie dźwigów w budynkach mieszkalnych,

Sierpień 2003 r. - Spółdzielnia im. Władysława Jagiełły jako jedyna Spółdzielnia Mieszkaniowa w regionie łódzkim uzyskała certyfikat, potwierdzający iż wdrożyła, utrzymuje i doskonali system zarządzania jakością spełniający wymogi normy ISO 9001:2000,

Wrzesień 2005 r. - Spółdzielnia zorganizowała obchody 10 - lecia w Jagiellońskim Ośrodku Kultury, w ramach których odbyło się XIX Forum Domów Spółdzielczych z udziałem przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z całego kraju,

Grudzień 2005 r. - Krajowa Rada Spółdzielcza wyróżniła Spółdzielnie "Odznaką za Zasługi dla Spółdzielczości",

Czerwiec 2006 r. - Spółdzielnia rozpoczęła realizować inwestycję własnej, osiedlowej telewizji kablowej i internetu,

Sierpień 2006 r. - Spółdzielnia otrzymuje drugi certyfikat Tuv Nord'u, potwierdzający utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością wg normy EN ISO 9001:2000,

Wrzesień 2006 r. - odbył się pierwszy osiedlowy festyn, który zyskał rangę Jagiellońskiego Festiwalu Kultury, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Łodzi - dr Jerzy Kropiwnicki,

Październik 2006 r. - sygnał własnej telewizji kablowej odbiera już 1300 członków Spółdzielni.

Lipiec 2007 r. - w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zmianie niektórych innych ustaw po raz drugi w tym roku musiały odbyć się Zebrania Grup Członkowskich i Przedstawicieli Członków. Podjęto uchwały o zmianach w statucie Spółdzielni, m. in. o likwidacji Zebrań Grup Członkowskich i Zebrań Przedstawicieli. Wprowadza się Walne Zgromadzenie,

Wrzesień 2007 r. - odbył się II-gi Jagielloński Festiwal Kultury pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi,

Grudzień 2007 r. - mieszkańcy osiedla mogą odbierać już ponad 50 programów spółdzielczej telewizji kablowej,

Maj 2008 r. - odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie (w podziale na 6 części), w którym prawo uczestnictwa mają wszyscy członkowie Spółdzielni,

Czerwiec 2009 r. - odbyło się Walne Zgromadzenie (w podziale na 6 części), w trakcie którego podjęto 17 Uchwał, z których najważniejsze dotyczyły: uregulowania stanu prawnego gruntów nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, dochodzenia od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej odszkodowania z tytułu utraconych dochodów na skutek wyodrębnień, warunków finansowych przenoszenia własności,

Lipiec 2009 r. - Spółdzielnia otrzymuje trzeci certyfikat Tuv Nord'u, potwierdzający utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością wg nowej normy EN ISO 9001:2008,

Listopad 2009 r. - Kapituła i Organizatorzy pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury przyznała Spółdzielni w konkursie Orły Polskiego Budownictwa III miejsce w kategorii „Zarządzanie Nieruchomościami”,

Czerwiec 2010 r. - odbyło się Walne Zgromadzenie (w podziale na 6 części), w trakcie którego podjęto 20 Uchwał, z których najważniejsze dotyczyły: podziału nieruchomości, wyborów do Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję,

Wrzesień 2010 r. - rozpoczęły się obchody 15 - lecia w Jagiellońskim Ośrodku Kultury. Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami uhonorowała Spółdzielnię "z uznaniem za osiągnięcia w szerzeniu idei profesjonalnego zarządzania nieruchomościami" pucharem oraz odznakami "za długoletnią współpracę i działalność społeczną na rzecz środowiska zarządców nieruchomościami".

Grudzień 2010 r. - w ramach obchodów 15 - lecia Spółdzielni odbyły się po raz pierwszy Jagiellońskie Teatralia - międzynarodowe spotkania Teatrów z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski w Jagiellońskim Ośrodku Kultury.