Przetargi

Ubezpieczenie majątku Spółdzielni


ubezpieczenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi ogłasza przetarg:


na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności

      lokali mieszkalnych:

-          nr  263 w bloku nr 6 posadowionym na nieruchomości I-3 przy ul. Kochanowskiego 1/3
w Łodzi, o powierzchni 43,00 m2 (udział w nieruchomości wspólnej  4300/1135158),
 X piętro, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju.
Cena wywołania wynosi 145.200,00 zł.

-    nr 182 w bloku nr 13 posadowionym na nieruchomości I-6 przy ul. Łagiewnickiej 102/116
     w Łodzi, o powierzchni 52,45 m2(udział w nieruchomości wspólnej 5245/1712645),
     IX piętro, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju.
     Cena wywołania wynosi 173.000,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielni, nr rachunku 66 1020 3378 0000 1002 0010 8738, wadium w wysokości 15.000,00 zł. najpóźniej do dnia 03.09.2018 r. do godziny 1400 oraz do dnia 03.09.2018 r. do godziny 1400 okazanie
w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 114 dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia
o zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń co do stanu technicznego lokalu. Ujemne skutki nie zapoznania się przed przetargiem ze stanem technicznym lokalu, obciążają przystępującego do przetargu. Dla ww. lokali mieszkalnych nie zostały opracowane świadectwa charakterystyki energetycznej.

Lokale mieszkalne  można oglądać w dniu 22.08.2018 r. w godzinach 1400- 1500.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łagiewnickiej 118 w Łodzi – sala konferencyjna  (parter) w dniu 04.09.2018 r. o godzinie 1500.

Minimalna kwota postąpienia ponad cenę wywołania wynosi 1.000,00 zł.

Odrębna własność lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ona wspólnie małżonkom.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty zamknięcia przetargu wnieść do Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę oraz zawrzeć umowę
w formie aktu notarialnego w ciągu 5 dni roboczych liczonych od daty wpływu na konto Spółdzielni środków finansowych z tytułu wygranego przetargu. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu ww. umowy oraz koszty sądowe
w postępowaniu wieczysto-księgowym obciążają wygrywającego przetarg.

Uzyskanie członkostwa jest uzależnione od złożenia deklaracji o przyjęcie w poczet członków SM im. Władysława Jagiełły.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy wygrywający przetarg w zakreślonym terminie 30 dni od daty zamknięcia przetargu nie wniesie zadeklarowanej kwoty i nie zawrze stosownej umowy w terminach określonych wyżej.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łagiewnickiej 118
w Łodzi – pokój nr 114 lub telefonicznie 42 656 97 56 wew. 44 .


Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Wł. Jagiełły w Łodzi posiada wolne miejsca postojowe na parkingu:

  • niestrzeżonym przy ul. Goplańskiej 22 w Łodzi,
  • niestrzeżonym pod wiatami przy ul. Marcina 14/18 w Łodzi.

Informacja pod numerem telefonu 42 656-97-56 lub 515-038-387.