Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi ogłasza przetarg:


na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności

      lokali mieszkalnych:

-          nr  52 w bloku nr 11 posadowionym w nieruchomości I-5 przy ul. Julianowskiej 9
w Łodzi, o powierzchni 46,92 m2, z pomieszczeniem przynależnym-komórką
o powierzchni 1,75 m2 (udział w nieruchomości wspólnej 4867/888144) VI piętro, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju. Cena wywołania wynosi 158.600,00 zł.
W ww. lokalu zameldowana jest 1 osoba na pobyt stały. Spółdzielnia podjęła już działania o wymeldowanie jej z urzędu.

-          nr 50 w bloku nr 29 posadowionym w nieruchomości I-10 przy ul. Zgierskiej 75/81
w Łodzi, o powierzchni 29,64 m2, , V piętro, składającego się z 1 pokoju, kuchni, łazienki
z w.c. i przedpokoju. Cena wywołania wynosi 97.600,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielni, nr rachunku 66 1020 3378 0000 1002 0010 8738, wadium w wysokości 15.000,00 zł. najpóźniej do dnia 04.06.2018 r. do godziny 1400 oraz do dnia 04.06.2018 r. do godziny 1400 okazanie
w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 114 dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia
o zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń co do stanu technicznego lokalu. Ujemne skutki nie zapoznania się przed przetargiem ze stanem technicznym lokalu, obciążają przystępującego do przetargu. Dla ww. lokali mieszkalnych nie został opracowany certyfikat energetyczny.

Lokale mieszkalne  można oglądać w dniu 30.05.2018 r. w godzinach 1400- 1500.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łagiewnickiej 118 w Łodzi – sala konferencyjna  (parter) w dniu 05.06.2018 r. o godzinie 1500.

Minimalna kwota postąpienia ponad cenę wywołania wynosi 1.000,00 zł.

Odrębna własność lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty zamknięcia przetargu wnieść do Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę oraz zawrzeć umowę
w formie aktu notarialnego w ciągu 5 dni roboczych liczonych od daty wpływu na konto Spółdzielni środków finansowych z tytułu wygranego przetargu. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu ww. umowy oraz koszty sądowe
w postępowaniu wieczysto-księgowym obciążają wygrywającego przetarg.

Umowę o której wyżej, Zarząd Spółdzielni zawiera wyłącznie z członkiem Spółdzielni. Uzyskanie członkostwa jest uzależnione od złożenia deklaracji o przyjęcie w poczet członków SM im. Władysława Jagiełły.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy wygrywający przetarg w zakreślonym terminie 30 dni od daty zamknięcia przetargu nie wniesie zadeklarowanej kwoty i nie zawrze stosownej umowy w terminach określonych wyżej.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łagiewnickiej 118
w Łodzi – pokój nr 114 lub telefonicznie 42 656 97 56 wew. 44 .

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Wł. Jagiełły w Łodzi posiada wolne miejsca postojowe na parkingu:

  • niestrzeżonym przy ul. Goplańskiej 22 w Łodzi,
  • niestrzeżonym pod wiatami przy ul. Marcina 14/18 w Łodzi.

Informacja pod numerem telefonu 42 656-97-56 lub 515-038-387. 


Spółdzielnia posiada następujące wolne lokale użytkowe:


1.      lokal użytkowy – pokój biurowy nr 416 w paw. nr 24 A
przy  ul. Łagiewnickiej 118 ( IV piętro ) o pow. 34,00 m2

2.      lokal użytkowy – pokoje biurowe nr 307 i 308  w paw. nr 24 A
przy ul. Łagiewnickiej 118 ( III piętro ) o pow. 34,00 m2

3.      lokal użytkowy – pokój biurowy nr 414  w paw. 24 A
przy  ul. Łagiewnickiej 118 ( IV piętro ) o pow. 17,00 m2

4.      lokal użytkowy – pokój biurowy nr 407  w paw. 24 A
przy  ul. Łagiewnickiej 118 ( IV piętro ) o pow. 17,00 m2

5.      lokal użytkowy – pokój biurowy nr 408  w paw. 24 A
przy  ul. Łagiewnickiej 118 ( IV piętro ) o pow. 17,00 m2

6.      lokal użytkowy w paw. 26 przy ul. Łagiewnickiej 118 B ( I piętro ) o pow. 225,30 m2

7.      lokal użytkowy w paw. 15 przy ul. Stefana 2 o pow. 50,34 m2

8.       lokal użytkowy w bl. 10 ul. Julianowska 5/7 o pow.23,66 m2

9.      lokal użytkowy w bl. 9 ul. Chopina 4 (piwnica) o pow. 50,90 m2