Przetargi

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY w ŁODZI

o g ł a s z a  przetarg :

     na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do

     lokalu mieszkalnego albo zawarcia umowy ekspektatywy odrębnej własności lokalu :

nr 185 w bloku nr 44 posadowionym w nieruchomości I-15 przy ul. Zgierskiej110/120
w Ł
odzi, o powierzchni 29,64 m2, II piętro, składającego się z 1 pokoju, kuchni łazienki
z w.c. i przedpokoju. Cena wywołania wynosi 181.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielni nr rachunku 66 1020 3378 0000 1002 0010 8738 wadium w wysokości 15.000,00 zł najpóźniej do dnia 22.04.2022 r. do godziny 1400 oraz do dnia 22.04.2022 r. do godziny 1400 okazanie w siedzibie Spółdzielni dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia
o zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń co do stanu technicznego lokalu. Ujemne skutki nie zapoznania się przed przetargiem ze stanem technicznym lokalu, obciążają przystępującego do przetargu. Dla ww. lokalu mieszkalnego nie został opracowany certyfikat energetyczny.

Lokal  mieszkalny można oglądać w dniu 20.04.2022 r. w godzinach 1400– 1500.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Łagiewnickiej 118 w Łodzi – sala konferencyjna ( parter ) w dniu 26.04.2022 r. o godzinie 1500.

Minimalna kwota postąpienia ponad cenę wywołania wynosi 1.000,00 zł.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty zamknięcia przetargu wnieść do Spółdzielni zadeklarowaną w wyniku przetargu kwotę.
Umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowę ekspektatywy odrębnej własności lokalu, zawiera w formie pisemnej Zarząd Spółdzielni z wygrywającym przetarg w ciągu 5 dni od daty wpływu na konto Spółdzielni całości środków zadeklarowanych w przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy wygrywający przetarg w zakreślonym terminie 30 dni od daty zamknięcia przetargu nie wniesie zadeklarowanej kwoty i nie zawrze stosownej umowy w terminach określonych wyżej.

Bliższe informacje uzyskać można telefonicznie 42 656 97 56 wew. 44 .