Rada nadzorcza

RADA NADZORCZA

KADENCJI 2018 – 2021

Zgodnie z ustawą z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 – art. 90 i 90a), skład Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowej Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane nie wcześniej niż po upływie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

 

Andrzej Winer – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Zespołu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

Barbara Grzelak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Zespołu Organizacyjno-Samorządowego,

 Anna Wardecka – Sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Zespołu Rewizyjnego,

Mirosław Szczepaniak – Przewodniczący Zespołu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

Jan Picheta – Członek Zespołu Organizacyjno-Samorządowego,

Barbara Jarnecka – Członek Zespołu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

Andrzej Turek – Członek Zespołu Rewizyjnego,

Wiesława Żaryn – Członek Zespołu Rewizyjnego.